Webbplatsens överlägg

Radonbesiktning efter radonmätning – så går det till!

Radonbesiktning efter radonmätning är ett viktigt steg om du har genomfört en mätning och resultaten visar på förhöjda radonhalter. En radonbesiktning är en process där en auktoriserad besiktningsman besöker ditt hus eller din fastighet för att noggrant utvärdera och identifiera källorna till problemet. Syftet är att skapa en tydlig bild av hur radonet tränger in i ditt hem och ta fram förslag på lämpliga åtgärder som kan få bukt med problemet.

Under besiktningen händer följande:

  • Besiktningsmannen kommer att granska hur och var radon tränger in i huset eller fastigheten. Radon kan komma från marken, byggnadsmaterial och vatten, så alla potentiella källor kommer att inspekteras noggrant.
  • Besiktningsmannen kommer att gå igenom fastighetens konstruktion för att hitta områden där radon kan tränga in, såsom sprickor eller otätheter.
  • Ventilationssystemet kommer att granskas för att säkerställa att det fungerar som det ska. En otillräcklig ventilation kan bidra till högre radonhalter.
  • En viktig del av besiktningen är att mäta gammastrålning från byggnaden. 

Efter att besiktningsmannen har slutfört sin utvärdering kommer du att få rekommendationer om vilka åtgärder som behövs för att lösa problemet. En radonsanering kan variera beroende på källan och kan inkludera åtgärder som förbättrad ventilation, tätningsarbete, installation av radonbrunn, radonsug eller andra lämpliga metoder.

Efter saneringen är det viktigt att göra en kontrollmätning för att säkerställa att radonhalterna har minskat och att saneringen var framgångsrik..

En professionell radonbesiktning är avgörande för att säkerställa att du och din familj lever i en säker och hälsosam miljö med låga radonhalter.Det enda sättet att säkerställa en hälsosam och fri från radon boendemiljö är att genomföra en radonmätning med radonmätare. Långvarig exponering för höga radonhalter ökar risken för att utveckla lungcancer. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten är radon ansvarigt för ungefär 500 fall av lungcancer årligen i Sverige. Därför är det av yttersta vikt att regelbundet mäta radonhalten och vid behov vidta åtgärder.